Podmínky užívání

Vysvětlení použitých pojmů:

Server = veškeré internetové služby, poskytované provozovatelem

Správce = osoba pověřená správou serveru

Podmínky = tento dokument

Data = jakýkoli datový vstup nebo akce, kterou uživatel na stránkách učinil

Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám. Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje ostatních uživatelů, které získá v rámci tohoto vyhledávače a využívat je pouze pro zpracování a dokončení či odmítnutí vzájemného probíhajícího obchodu. Zásady ochrany osobních údajů a další informace se dozvíte na stránce Ochrana osobních údajů. Všechny Data a sice údaje, informace, fotografie, firemní loga, texty apod. umístěné ve vyhledávači MŮJ ODBORNÍK podléhají autorskému právu. Další využití, úprava nebo šíření třetími osobami je zakázáno. Práva účastníků zůstávají nedotčena.

Správce není zodpovědný za obsah inzerátů nahraných uživatelem. Správce nezodpovídá za pravdivost, úplnost a přesnost informací obsažených v inzerátech. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely. Tyto sestavy nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

Správce prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

Správce může přijmout následující opatření, pokud existuje oprávněný důvod domnívat se, že uživatel porušuje zákonná ustanovení, práva třetích osob nebo tyto podmínky užívání, nebo pokud má jakýkoliv jiný oprávněný důvod:

  • Odložení nebo pozastavení zveřejnění obsahu, který byl uživatelem na vyhledávač MŮJ ODBORNÍK nahrán;
  • Odstranění obsahu, který byl uživatelem na vyhledávač MŮJ ODBORNÍK nahrán;
  • Varování uživateli;
  • Blokování uživatele;
  • Trvalé zrušení uživatelského účtu;

Omezení využívání služeb v případě prodlení úhrad placených služeb.

Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu (např. když je z důvodu porušení pravidel zamítnut inzerát). Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, SMS, jimiž uživatel dostává požadované informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.

Správce nikdy neposkytuje přihlašovací jméno a heslo uživatelů třetím osobám, a z bezpečnostních důvodů uživatele nikdy nežádá o jejich zadání e-mailem nebo telefonicky.

Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.

Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru.

Inzeráty lze uživatelem vkládat s fotografiemi. Uživatel se zavazuje nahrávat jen takové fotografie, které odpovídají skutečnostem a aktuálnímu stavu inzerované události. Dále se zavazuje nahrávat jen takové fotografie, které je prokazatelně oprávněn používat bez omezení práv třetích stran (zejména autorských práv třetích stran). Fotografie nesmí být zavádějící a musí odrážet skutečný stav inzerovaných událostí. Profilový obrázek může být pouze skutečné foto odborníka, nesmí se používat fotky zvířat, dětí, ceníky apod. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.

Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.

Uživatel bere na vědomí, že registrací nebo vložením inzerátu se začne zobrazovat v příslušných výpisech a vyhledávání na těchto stránkách. Dále bere na vědomí, že veškerá Data, která dobrovolně vloží nebo poskytne do diskuzních fór, nebo jiných automaticky generovaných stránek, mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. E-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit v kolonce Kontakt.

Uživatel musí držet své heslo v tajnosti a zabezpečit jeho přístup. Je také povinen neprodleně informovat Správce vyhledávače MŮJ ODBORNÍK, pokud má důvod se domnívat, že jeho údaje byly používány nebo shromažďovány třetími osobami.
Uživatel se zavazuje kontrolovat údaje uvedené v původní registraci při každé změně, aby zajistil jejich přesnost. Uživatelský účet je nepřenosný a nesmí být použit jinými společnostmi, pobočkami nebo místy.
Fakturace je prováděna výhradně elektronicky, zasláním faktury – daňového dokladu prostřednictvím e-mailu na vyžádání.

Zakoupené Střepy nelze směnit zpět na reálné peníze.

Jak to funguje?