Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Eduard Masagutov, IČ: 02234238, DIČ: CZ6206217501. Polní 306, Zvole 252 45, jakožto Provozovatel. Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat a k jakým účelům?

Sami si stanovujute, jaké údaje zveřejnit, výjímkou je Jméno a Příjmení. Při komunikaci s odobrníkem si můžete mezi sebou osobně vyměnit údaje (telefon, e-mail, bankovní spojení apod.).

Budou o Vás zpracovné údaje, které zadáte do našeho systému. Dále budeme zpracovávat tyto údaje: IP adresy registrace či zadání poptávky a jejích změn nebo jiných kroků, které provedete v rámci administrace našeho systému.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služby MŮJ ODBORNÍK, ochrana našich práv a práv třetích osob (zejména poptávajících a dodavatelů), zlepšování služeb vč. statistických účelů, kontrola fungování našeho počítačového systému a zajištění jeho bezpečnosti, vedení účetnictví a plnění právních povinností, dále jsou to v přiměřeném rozsahu marketingové účely (pro zasílání obchodních sdělení na Vaše adresy a zobrazování reklamy na webu).

Pro využívání cookies a jiných podobných identifikátorů na našem serveru a dalších webových stránkách platí dále obecné zásady Provozovatele pro nakládání s osobními údaji.

Ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Vás dále upozorňujeme, že Vám budeme zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na Vaší adresu, můžete být kontaktováni nevyžádaným directmailem obsahující obchodní sdělení týkající se našich produktů, obchodu a služeb.

Odmítnout další zasílání obchodních sdělení budete moci při doručení každé jednotlivé zprávy. Dále upozorňujeme, že odmítnout zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv i zaškrtnutím příslušné volby v rámci administrace.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve svých počítačových systémech, případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů.

Další zpracování osobních údajů může probíhat v rámci údajů zadaných při recenzích apod., pečlivě si proto prosím přečtěte jejich pravidla.

Právní základ zpracování. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je poskytování naší služby na základě Vašeho požadavku, oprávněné zájmy naší společnosti a třetích osob, zejména Vaše a dodavatelů (které jsou dány především charakterem poskytované služby, možností, že dojde ke sporu mezi Vámi a dodavatelem o poskytnutá plnění a naší povinností dokládat platícím zákazníkům služby, jaké plnění jsme jim poskytli) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů apod.).

Komu budeme Vaše údaje předávat? Vaše osobní údaje poptávajících mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři a (v) osoby poskytující benefity uživatelům serveru. Údaje dlužníků mohou být také předávány osobám zajišťujícím pro nás vymáhání pohledávek či pojišťovací společnosti zajišťující pojištění pohledávek.

Jak dlouho budeme údaje o Vás zpracovávat? Údaje o Vás budeme zpracovávat za účelem zveřejňování poptávek s Vašimi kontaktními údaji po dobu uvedenou v pravidlech služby. Za ostatními výše uvedenými účely budeme údaje o Vás zpracovávat po dobu trvání registrace a po přiměřenou dobu poté (obvykle v návaznosti na skončení promlčecí doby, resp. dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména upravujícími vedení účetnictví). Za účelem zasílání obchodních sdělení budeme údaje o Vás zpracovávat do té doby, než vyslovíte s jejich zasíláním nesouhlas. I poté si však po přiměřenou dobu ponecháme uložené základní údaje sloužící k doložení toho, proč jsme Vám obchodní sdělení zasílali a případně jaká sdělení to byla.

Zrušení Vaší registrace. Registraci v naší službě můžete kdykoliv zrušit. Pro zrušení Vaší registrace nás prosím kontaktujte. Upozorňujeme, že i po zrušení registrace budeme po přiměřenou dobu provádět zálohu zpracovávaných údajů.

Heslo. Při registraci důrazně doporučujeme používat unikátní a dostatečné silné heslo. Vaše práva. Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytovat a jejich poskytnutí je dobrovolné, bez poskytnutí některých údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naše služby poskytnout.

Poučení dle zákona č. 101/2000 Sb.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vás informujeme o těchto zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Poučení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:

  • požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
  • požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  • požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
  • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
    získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení
  • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.
  • Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

Jak to funguje?